Leerbegeleiding

leerbegeleiding
Zorg als aanvulling op 'leren leren'

 

Groeien         

Het team van EDP wil vooral de ‘goesting’ om te leren aanwakkeren, zodat leerlingen kunnen groeien en hun talenten ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden.

 

Leren leren    

In EDP zit de leerbegeleiding geïntegreerd in de volledige schoolwerking. Leren keuzes maken, leren leren en socio-emotionele begeleiding zitten verweven in elk vak. Bij ons is elke leerkracht leerbegeleider, zodat leerlingen zelf kiezen bij wie ze terecht kunnen.


EDP wil voor elke jongere een positief stimulerende en veilige omgeving creëren, waardoor jongeren zich beter ontplooien.
Naast individuele studiebegeleiding zetten we ook in op een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen. Hiervoor stelt EDP twee leerlingbegeleiders aan.

 

Klascoach    

De klascoach is de contact- en vertrouwenspersoon van de leerlingen. Hij/zij volgt de leerlingen op, spreekt hen aan over studiehouding en gedrag, communiceert eventuele problemen aan ouders, leerbegeleiding en directie. Als eerste aanspreekpunt voor ouders is dit de schakel tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. 

 

Klassenraad    

De klassenraad bestaat uit alle leerkrachten die lesgeven aan je tiener, de leerbegeleider, de directie en eventueel externe partners (ondersteuningsteam). Zij komen geregeld samen om 

 • de studieresultaten, groeikansen en inzet te bespreken 
 • studiebegeleiding op te starten
 • adviezen te formuleren (vb. andere studierichting)
 • oplossingen rond probleemgedrag en houding te bespreken

Op het einde van het schooljaar komt de delibererende klassenraad samen voor de eindbeslissing (A-, B-, C-attest)

 

Begeleider    

EDP kiest bewust voor een open communicatie en een laagdrempelige aanpak. De leerlingbegeleiders zijn altijd te bereiken tijdens schooluren en op oudercontacten. Zij volgen gerichte nascholingen en fungeren als spilfiguur.

De gegevens die ze ontvangen (leerlingen – ouders – leerkrachten – directie – CLB - …) worden verwerkt en relevante informatie wordt doorgegeven aan de betrokken partijen.

Dit kan gebeuren via: 

 • mondeling overleg (formeel & informeel)
 • zorgnota’s (via lerarenplatform)
 • digitaal platform Smartschool (leerlingvolgsysteem)

De leerlingbegeleiders staan leerlingen ook op socio-emotioneel vlak bij. Daarnaast concentreert de werking zich op leerlingen die studiebegeleiding nodig hebben.

 

Leerstoornissen    

De school werkt aan een actief beleid rond leerstoornissen. Het gebruik van aangepaste software voor dyslectische leerlingen is daar slechts één voorbeeld van. Het maakt deel uit van de schoolvisie om elke leerling ongeacht talenten of problematiek zo goed mogelijk te integreren in een optimale leercontext.

 

Discretieplicht    

De informatie die de leerbegeleider verzamelt, valt onder de discretieplicht. Vertrouwelijke informatie wordt enkel uitgewisseld met de cel leerbegeleiding, waardoor meerdere personen worden ingeschakeld in het opstellen van het begeleidingstraject. Evalueren en bijsturen gebeurt op regelmatige basis.

 

Vertrouwen    

We bouwen een vertrouwensband op met elke leerling en hebben oog voor het welbevinden van alle leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

Welbevinden    

Via o.a. enquêtes brengen we het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders in beeld en sturen we bij waar nodig. 


Cel leerbegeleiding

De cel leerbegeleiding volgt problematische situaties op om deze zo snel mogelijk bij te sturen. 

De cel leerbegeleiding bestaat uit:

 • CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
 • de leerlingbegeleiders
 • het directieteam

 

Tijdens wekelijkse overlegmomenten bekijken we individuele:

 • leerproblemen
 • familiale problemen
 • medische problemen
 • psychosociale problemen
 • sanctiebeleid

Op elk moment staat het belang van de leerling centraal en gebeurt alles in overleg met de betrokken leerling en/of ouder. De besprekingen zijn steeds vertrouwelijk.

 

Contactgegevens

 

Leerlingbegeleiding

1ste en 2de graad: Pieter-Jan De Coninck - leerlingbegeleiding@erasmusdepinte.be

3de graad: Katrien Devos - leerbegeleiding@erasmusdepinte.be

 

CLB Deinze-Eeklo

09 377 36 93

deinze.eeklo@go-clb.be