Participatie

Bij EDP wordt het concept “Samen school maken” gehanteerd. De inbreng van ouders en leerlingen is onontbeerlijk en complementair aan de inspanningen van de leerlingen en het schoolteam. EDP is een school waar iedereen die kan bijdragen zoveel mogelijk betrokken wordt. 


Het EDP team is permanent op zoek naar innovatieve ideeën en staat klaar om elk creatief initiatief in de leercontext te integreren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat alle participanten inspraak hebben.
 

Ouderraad

Als ouder van een EDP leerling ben je automatisch lid van de ouderraad en kan je een inbreng hebben in de goede werking van de school.

Als actief lid van de EDP ouderraad kan je meewerken aan het vlot functioneren en groeien van de school en draag je bij aan de communicatie en de samenwerking tussen ouders, leerlingen, het schoolteam en de directie. Het geheel van die inspanningen draagt bij aan een dynamisch schoolklimaat.

Concreet is er de openavond waar een gastspreker een specifiek thema toelicht en wordt er jaarlijks een Beroepenavond georganiseerd voor de derde graad.

Wil je meer info? 

ouderraad@erasmusdepinte.be

ouderraad

Leerlingenraad

De vertegenwoordigers die in de raden zetelen, worden democratisch verkozen door alle leerlingen en bijgestaan door een aantal enthousiaste leerkrachten.


Onze leerlingenraad functioneert als spreekbuis voor alle leerlingen, met een focus op welbevinden. Zij organiseert tal van activiteiten gedurende het schooljaar en wordt betrokken bij het beleid van de school.
 

Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directie en geeft advies over het werkplan van de school, over de werving van leerlingen, over de buitenschoolse activiteiten.

De directie overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement. De directie woont de vergaderingen bij met een raadgevende stem.

De schoolraad komt 3 à 4 keer per schooljaar samen en bestaat uit verkozen personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere (sociale, economische en culturele) omgeving van de school. Ook leerlingen worden betrokken bij de schoolraad.